Projekt

Attmars kyrka, stigport och klockstapel

Under 2017 och 2018 kommer stigport, klockstapel och kyrka att restaureras.

Bydalens begravningskapell

Omläggning av de södra takfallens spånbeklädnader.

Galtströms Bruk

Restaurering av Mas- och rostugn, herrgård och dammanläggningar m m

Långsele kyrka

Restaurering av tornhuven.

Ljusdals kyrka

Restaurering av spåntak.

Marby nya Kyrka

Underhållsarbeten fasader och tak

Mattmar kyrka

Pilotprojekt inför restaurering av spåntaket.

Nordingrå kyrkogård- trädföryngring

Trädföryngring.

Nordingrå kyrkoruin

Restaurering av ruinens gråstens-, och tegelmurar. Tillgänglighetsanspassningar samt ljussättning och informationsinsatser

Nyhems Kyrka

Utvändig ommålning av fasader och fönster.

Sollefteå Kyrka

Utvändig putsarbeten på kyrka och stigport, Renovering av fönster samt justering och komplettering av plåt och takavvattning.

Staffans Kyrka

Fasadrestaurering med fett kalkbruk

Styrnäs kyrka

Restaurering av tak och fasader.

Svegs Kyrka

Fasad och fönsterrestaurering