Vi kan hjälpa till att upprättar de handlingar som behövs för eventuella tillstånd hos kommun eller länsstyrelse och följer upp tillståndsprocessen. Det kan handla om:IMG_3213_jpg
  • Tillstånd  hos Länsstyrelsen i samband med restaurering och ombyggnad av kyrkor, byggnadsminnen, fornminnen, kulturreservat m m.
  • Tillstånd  hos kommunen i samband med restaurering och ombyggnad av fastigheter som är skyddade enligt kommunens detaljplan m m.
  • Byggnadslov  hos kommunen
  • Miljöprövningstillstånd hos kommunen eller länsstyrelsen
  • Rivningsanmälan hos kommunen
  • Delta vid samråd med kommunen eller Länsstyrelsen.
  • Byggkultur har mycket stor erfarenhet av att bereda tillståndsärenden för Länsstyrelsen inför restaureringsåtgärder och ombyggnationer av skyddad bebyggelse såsom kyrkor, byggnadsminnen, fornminnen, kulturreservat.
Före, under och efter själva genomförandet är det viktigt att tillstånden integreras i förfrågningsunderlagoch följs upp och återrapporteras.
I de fall Byggkultur får möjlighet att att ta fram förfrågningsunderlag och verka som bygg- och projektledare följs tillståndsprocessen upp på ett smidigt sätt för alla inblandade.
Nedan redovisas projekt där Byggkultur varit med och upprättat handlingar och underlag för Tillståndsprövning: